Regulamin handlu elektronicznego Sklepu Internetowego
Galeria Trzy Kurki Pracownia Pozytywnego Tworzenia
firmy Drukarnia A-Plus Kamila Łukawska

 

Treść
I. Definicje
II. Postanowienia ogólne
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
V. Dostawa
VI. Ceny i metody płatności
VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
X. Postanowienia końcowe

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient– osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego Galeria Trzy Kurki Pracownia Pozytywnego Tworzenia.

2. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu Internetowego Galeria Trzy Kurki Pracownia Pozytywnego Tworzenia.

4. Sklep Internetowy Galeria Trzy Kurki Pracownia Pozytywnego Tworzenia – serwis internetowy dostępny pod www.trzykurki.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia, prowadzony przez Drukarnia A-plus Kamila Łukawska, ul. Bralickiego 23 b, 75-077 Koszalin, NIP: 118-186-05-79

5. Towar– produkty prezentowane w Sklepie Internetowym

6. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy:
Drukarnia A-plus Kamila Łukawska, ul. Bralickiego 23 b, 75-077 Koszalin, NIP: 118-186-05-79
a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej– ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Galeria Trzy Kurki dostępnego pod www.trzykurki.pl

2.2.Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3.Sklep Internetowy, działający pod www.trzykurki.pl, prowadzony jest przez Drukarnia A-plus Kamila Łukawska, ul. Bralickiego 23 b, 75-077 Koszalin, NIP: 118-186-05-79

2.4.Niniejszy Regulamin określa w szczególności :
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego.

2.5.Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) aktualnej przeglądarki internetowej

2.6. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Galeria Trzy Kurki zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu trzykurki.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.10. Zdjęcia i opisy umieszczane przy poszczególnych Towarach wytwarzane są osobiście przez Galerię Trzy Kurki i w nieznaczny sposób mogę różnić się od rzeczywistego produktu.

2.11. Informacja o cenie podawana na stronie ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów rezerwacji lub Zamówienia, do końca realizacji rezerwacji lub Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta e-maila, o którym mowa powyżej.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2.Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
c) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego Galeria Trzy Kurki należy wejść na stronę internetową trzykurki.pl, dokonać wyboru – np. wyboru towaru, rodzaju, ceny z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku "Zamawiam" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów,
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Zamawiam".

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Drukarnia A-Plus Kamila Łukawska Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1.Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2.Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub odbiór osobisty. Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. W związku z specyfiką procesu produkcyjnego (rękodzieło) termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 21 dni roboczych licząc od dnia wysłania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do Klienta.

5.4. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, Klient zobowiązany jest spisać protokół szkody w obecności kuriera - w miarę możliwości sporządzenie materiału fotograficznego z uszkodzeń. Protokół musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera i Klienta.

5.5. Potwierdzenie sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2.Klient ma możliwość uiszczenia należności za dokonane zakupy:
a) przelewem na numer konta bankowego Santander 80 1090 1711 0000 0001 4415 4800
b) płatnością w systemie PayU
c) gotówką przy odbiorze w firmie

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je listem poleconym.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta, personalizowanych (wykraczających poza uniwersalną ofertę).

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Drukarnia A-Plus Kamila Łukawska dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotnie towaru w stanie nienaruszonym i niemających oznak użytkowania, a konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru na adres sklepu po wcześniejszym poinformowaniu telefonicznie, e-mail, listownie, osobiście o tym fakcie.

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Drukarnia A-Plus Kamila Łukawska jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e–mail galeria@trzykurki.pl Drukarnia A-Plus Kamila Łukawska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Podstawą do zgłoszenia reklamacji w przypadku towaru wysyłanego przez firmę kurierską jest protokół szkody sporządzony przez kuriera.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Drukarnia A-Plus Kamila Łukawska podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Galeria Trzy Kurki o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3.Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres sklepu, mailowo pod adres galeria@trzykurki.pl

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Drukarnia A-Plus Kamila Łukawska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Drukarnia A-Plus Kamila Łukawska, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Drukarnia A-Plus Kamila Łukawska a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Drukarnia A-Plus Kamila Łukawska.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.4. Drukarnia A-Plus Kamila Łukawska zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, o czym Klient zostanie powiadomiony. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu Galeria Trzy Kurki.

Niniejszy Regulamin, z późniejszymi zmianami, obowiązuje od dnia 01.01.2020 r. Drukarnia A-Plus Kamila Łukawska będzie informowała na stronach serwisu o wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie. Klient może być również o niniejszych zmianach informowany pisemnie na mail podany przez Klienta podczas rejestracji w serwisie.